SmartStock.WMS (Warehouse Management System) – automatizované online řízení skladů mobilními terminály

Softwarová aplikace SmartStock.WMS je zaměřená na řízení a kontrolu skladových operací   s ohledem na maximální produktivitu práce a zjednodušení všech činností. Všechny skladové operace a pohyby zboží  jsou systémem zaznamenávány v reálném čase a místě jejich vzniku (kdo a kdy danou operaci provedl).

Automatizované řešení SmartStock.WMS má své zákazníky v jak potravinářském a automobilovém průmyslu, tak i  v obchodním či distribučním segmentu.

Sklad WMS 1

Nástroj pro zpětnou dohledatelnost

SmartStock.WMS má vždy neocenitelné detailní, přesné a aktuální informace o skladových zásobách (až na úroveň balení, kusů) a všech souvisejících parametrech (sériová a výrobní čísla, šarže, exspirace, velikosti, atd.), včetně umístění v konkrétních skladových pozicích. Podrobná evidence zajišťuje sledovatelnost a dohledatelnost veškerého materiálu, polotovarů či hotových výrobků a sledování pohybu obalů.

Odstraňuje chybovost a záměny

Systém je zcela bezpapírový a odstraňuje ruční zadávání dat z papírových dokladů stejně jako riziko chyb vzniklých při tomto zadávání nebo při ztrátě či poškození papírových dokladů. V neposlední řadě odpadá nákladná archivace papírových dokumentů.

Každá chyba ve vychystávání se může projevit v penalizaci od obchodních řetězců, čímž Vám rostou náklady na logistiku.

Řídí, eviduje a kontroluje chod skladu

Provoz skladu by neměl být závislý na lidech a na jejich znalosti logiky umístění zboží ve skladu. Se systémem SmartStock.WMS můžou noví skladníci po zaškolení práce s terminálem pracovat  ihned po krátkém zaškolení. To velmi usnadňuje využívání brigádníků pro vykrývání sezónních špiček.

SmartStock.WMS umožňuje sledovat a vyhodnocovat výkonnost jednotlivých pracovníků a v případě chyby snadno dohledat odpovědnou osobu. To vede ke zvýšení  motivace pracovníků a dalšímu růstu produktivity práce.

Jak reagujete na požadavky zákazníků s ohledem na exspirace či FIFO?

Tento komplikovaný proces, kdy se musí brát v úvahu stav skladu, požadavek daného odběratele na ještě zbývající expirační dobu výrobku, možnou náhradu výrobku jiným výrobkem, požadavkem na FIFO a mnoho dalších parametrů, běží zcela na pozadí a automaticky. Zboží je poté vychystáváno přesně a optimálně dle nastavených a požadovaných parametrů.

Máte problém s nedostatkem skladového prostoru?

Maximálně využívat disponibilní skladové prostory lze dosáhnout díky navigace skladníků do nevhodnějšího místa  pro zaskladnění podle pravidel řízeného zaskladnění.

Nohel22

Proč zavést skladový systém SmartStock.WMS a získat konkurenční výhodu

Přesné a včasné vykrývání objednávek uspoří čas zejména v expedici. Pokročilé funkce umožňují sjednocení několika stejných příkazů na zákazníka v jeden, a tím výrazně zkrátit dobu potřebnou ke zpracování objednávek.

 • Výrazné snížení chybovosti a záměn a tím omezení počtu reklamací
 • Přesnou skladovou evidenci v reálném čase
 • Snížení závislosti na lidském faktoru
 • Optimalizace skladových operací

SmartStock.WMS poskytuje celou řadu nástrojů pro optimalizaci skladových procesů mezi nimiž nechybí např. možnost slučování objednávek do dávek a jejich vychystání v rámci tzv. vlny či možnost crossdockingu, tzn. rezervování chybějícího zboží do objednávky již na příjmu a následné vychystání bez zaskladňování.

 • Zvýšení produktivity práce
 • Optimalizace využití skladových prostor
 • Inventury rychle a operativně

Při případných nesrovnalostech vygeneruje průběžnou inventuru, která opět sjednotí údaje systému s reálnými daty. Díky dodržování těchto postupů zůstává skladová evidence vždy přesná.

Další bonusy skladového systému SmartStock.WMS

 • Automatizovaný tisk expedičních paletových etiket dle standardu UCC/EAN 128 individuálně pro každého odběratele
 • Tisky etiket pro značení kontejnerů a palet dle standardu VDA
 • Evidence obalových kont
 • Možnost elektronické výměny dat pomocí EDI komunikace

Stavební prvky skladového systému SmartStock.WMS

Čárové kódy

Jednoznačná identifikace každého uskladněného zboží. Čárovým kódem je označena také každá manipulační jednotka ve skladu (karton, paleta), včetně skladových lokací.

Mobilní bezdrátové terminály

Pracovníci skladu jsou vybaveni mobilními bezdrátovými terminály s integrovaným snímačem čárového kódu. Na displejích těchto terminálů jsou zobrazovány všechny pokyny a informace k provádění skladových operací, které jsou potvrzovány čtením čárových kódů ze zboží, regálů či palet.

Bezdrátová síť

Síťová on-line konektivita ve skladových prostorech je zabezpečena bezdrátovou sítí dle standardu Wi-Fi, pracující v pásmu 2,4GHz. Pokrytí skladu signálem zajišťují přístupové body, které jsou připojeny do pevné ethernetové podnikové sítě.

Vlastnosti skladového systému SmartStock.WMS

Hardwarová nezávislost

Architektura systému postavená na telnet server / klient je zárukou nezávislosti na výrobci a typu mobilních terminálů. Aplikaci je možno provozovat na jakémkoli mobilním terminálu s OS Windows CE nebo Windows Mobile, a s funkčními klávesami F1 až F10, např. Datalogic, Zebra, Intermec, Honeywell.

Bezpečnost a spolehlivost

SmartStock.WMS je samostatně pracující systém, který běží na vyhrazeném aplikačním serveru nebo přímo na podnikovém serveru. SmartStock.WMS běží jako serverová aplikace, na mobilních terminálech běží pouze telnet klient, který komunikuje se serverovou aplikací. Na terminálech tedy vlastní aplikace neběží a nejsou zde ukládána žádná data. Jsou zde pouze zobrazovány výsledky komunikace se serverovou aplikací. To je spolu s transakčním zpracováním dat a jejich bezpečným ukládáním na SQL server zárukou mimořádné robustnosti celého systému a vysoké odolnosti proti jakékoli ztrátě či poškození dat. Pokud dojde v provozu k vybití baterií terminálu nebo se terminál dostane mimo dosah radiového signálu, nemá to žádný vliv na běh aplikace a uložení dat.

Ergonomie

Návrh systému je maximálně podřízen požadavku jednoduchosti ovládání aplikace z mobilního terminálu. Mimořádně složitá obchodní logika serverové aplikace je transformována do jednoduchých a jasných povelů na displeji terminálu. Obsluha tak není zatěžována a rozptylována nadbytečnými informacemi.

Flexibilita

Důležitou vlastností moderního informačního systému je schopnost přizpůsobit se procesům uživatele. O Warehouse Management Systému to platí dvojnásobně, neboť logistické procesy a zvyklosti uživatelů se velmi výrazně liší a to i v rámci stejné branže. SmartStock.WMS v tomto směru nabízí unikátní flexibilitu, neboť základní filozofie je postavena na existenci vývojového jádra, jehož dokumentace je dostupná pro implementační a vývojové partnery. Takto je možno velmi efektivně pozměnit či doplnit požadovanou funkcionalitu na implementační úrovni. Do systému jsou rovněž začleněny unifikované nástroje pro tvorbu balicích listů, adresních a jiných etiket. Tyto změny je možno provádět na implementační či dokonce uživatelské úrovni.

Integrace do ERP

Pro funkci systému je nutno zajistit oboustrannou komunikaci s podnikovým informačním systémem. Směrem z IS jsou importovány pokyny a informace pro vyskladnění, nákupní objednávky pro kontrolu přijímaného zboží a změny v databázi skladových položek. Do podnikového IS jsou exportována data o skutečně vyskladněném zboží, provedených příjmech, inventárních rozdílech. Pro komunikaci se systémem SmartStock.WMS lze využít buď základního XML rozhraní nebo výměny dat na bázi SQL tabulek. Máme zkušenosti s ERP systémy SAP R/3, JKR BYZNYS, Helios IQ, Premier, VOIS5, K2.