čárový kód & RFID - systémy pro sklady
Řešení - čárové kódy a RFID - Automobilový průmysl

Čárové kódy a RFID systémy - řešení pro automobilový průmysl

Home Page / Řešení / Využití čárových kódů v automobilovém průmyslu


Čárové kódy - Automotive U výrobce vodičů pro automobilový průmysl bylo rozhodnuto o nasazení čárového kódu ihned od spuštění výroby, neboť výrobní závod byl postaven na "zelené louce" jako dceřinná společnost renomovaného zahraničního výrobce kabelů.

Pomocí čárového kódu je zde sledován tok výrobků od opuštění výrobní linky až po expedici. Etiketou s čárovým kódem jsou výrobky označovány na výstupu z výrobní linky, kde jsou umístěny termotransferové tiskárny etiket, přebírající data o výrobku přímo z linky. Klíčovým údajem na etiketě je unikátní sériové číslo, které jednoznačně identifikuje každý výrobek. Mimo tohoto údaje jsou na etiketě uvedeny další údaje - název výrobku, číselný kód a množství - délka vodiče, která může být různá. Pro další práci s každým výrobkem je směrodatné pouze sériové číslo, ke kterému jsou v databázi uloženy všechny potřebné údaje o typu výrobku, délce a kvalitativní parametry.

Pro sledování a řízení toku výrobků je použito mobilních terminálů s integrovaným laserovým snímačem čárového kódu s online radiofrekvenčním přenosem dat. Terminály pracují v radiofrekvenční síti, která je vytvořena instalovanými přístupovými body (access pointy), které pokrývají signálem všechny požadované prostory ve výrobě a skladech. Signálem musí být pokryty i komunikační prostory, aby nedošlo ke ztrátě konektivity např. při přejíždění z výroby do skladu. Pomocí těchto mobilních terminálů jsou pak prováděny všechny skladové operace: příjem výrobků z výroby, zaskladnění, vyskladňování a inventury.


Čárové kódy - Automotive Vzhledem k charakteru výrobků jsou všechny operace prováděny s vysokozdvižnými vozíky. Při příjmu zboží jsou výrobky nakládány na paletu, předem označenou předtištěnou etiketou s číslem palety. Z každého výrobku je naskenováno sériové číslo, naloženým výrobkům je přiřazeno číslo palety a systém navrhne optimální volné místo k zaskladnění palety, které pracovník potvrdí naskenováním čárového kódu adresy skladové lokace. Po provedení příjmu zboží jsou patřičná data o přijatém zboží exportována přes datové rozhraní do podnikového IS.

Příchozí objednávky od zákazníků jsou po zpracování v obchodním oddělení odeslány do systému a zobrazeny na displejích všech terminálů. Pokud se kterýkoli ze skladníků přihlásí k zakázce, je poté systémem navigován po skladě a vyskladňuje jednotlivé položky zakázky. Správnost vyskladňovaného zboží potvrzuje čtením čárových kódů z produktů. Na jedné zakázce může současně pracovat libovolný počet skladníků, kteří se mohou kdykoli k zakázce přihlásit a zase odhlásit. Po dobu zpracování zakázky je zakázka zobrazena na displeji s příznakem nedokončené zakázky s procentuálním stavem vyskladňování. Se skladových lokací jsou výrobky odváženy do prostoru expedice, kde jsou nakládány na expediční palety, které jsou rovněž označeny předtištěnými etiketami s čárovým kódem. Po zkompletování palety jsou načteny kódy výrobků, doplněno číslo palety a na termotransferové tiskárně je vytištěna expediční etiketa s adresou zákazníka a obsahem palety. Při expedici hotových palet při nakládání na auta je načtením kódů palet zkontrolována kompletnost každé zakázky. Po expedici jsou opět data o expedovaném zboží exportována do podnikového IS.

Pomocí čárových kódů jsou řízeny a zásobovány i dva odlehlé konsignační sklady. Zde je každý vyskladňovaný výrobek evidován naskenováním čárového kódu ručním snímačem spojeným s PC. Při poklesu stavu daného výrobku na definované minimum je vygenerován požadavek na doplnění skladu. Tyto požadavky jsou bez zásahu obsluhy dvakrát denně automaticky elektronickou cestou odesílány do výrobního závodu. Zde jsou přijímány modulem pro zpracování elektronických objednávek spolu s dalšími formáty většinou dle standardu VDA a poté se již automaticky objevují na displejích terminálů skladníků ke zpracování.

Tento zcela bezpapírový systém řízení skladu zcela mimořádným způsobem zvyšuje produktivitu práce ve skladu. O tom svědčí fakt, že zatímco se objem výroby v průběhu několika let zdesateronásobil, počet skladníků zůstával dlouho stejný a nyní je asi na dvojnásobku původního stavu. Rovněž v této společnosti nenajdete řadu lidí na různých pozicích odpovědných za expedici výrobků, kteří jsou běžně k vidění v jiných firmách. Rovněž výsledky prvních inventur byly velmi překvapující zcela zanedbatelným počtem zjištěných chyb. Tato technologie neznamená jen konkurenční výhoda ve formě významného snižování provozních nákladů, ale rovněž svou mimořádnou pružností umožnila zkrátit dobu reakce na objednávku významně pod úroveň běžnou u konkurence. To bylo spolu s kvalitou výroby nesporně hlavním důvodem mimořádného úspěchu této společnosti na středoevropském trhu subdodavatelů automobilového průmyslu.


E-shop  |   Barco - čárové kódy & RFID  |   Barco - Wireless  |   Řešení  |   Produkty  |   Reference
Semináře  |   O společnosti  |   Download  |   Volná místa  |   Servis a služby  |   Partneři  |   Kontakty
 
Snímače čárových kódů | RFID technologie | RFID antény FlexiRay | Datové mobilní terminály | EasyAsset
Datové stacionární terminály | Tiskárny etiket | Software pro tisk etiket | Bezdrátové sítě | SmartStock.WMS
 
BARCO - čárové kódy, RFID technologie, systémy pro řízení skladů - Česky     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - English     BARCO - barcodes, RFID technologies, warehouse management systems - Russian     BARCO - čiarové kódy, RFID technológie, systémy pre riadenie skladov - Slovensky

© BARCO, s.r.o.